Hotline : 02-105-4602
E-mail: customer_care@1mediasoft.com

About Us / Our Team


1MediaSoft Expert Team

Our Team

ทีมงานเรามีความตั้งใจและใส่ใจในทุกผลงานของคุณลูกค้า ด้วยประสบการณ์การทำงานที่มีมากกว่า 10 ปีนั้น เชื่อมั่นว่าผลงานทุกผลงานที่ออกมานั้นต้องตอบโจทย์ลูกค้าและต่อยอดความสำเร็จให้กับองค์กรและหน่วยงานของคุณลูกค้าแน่นอน

System Analysis Manager
1.วางแผนงานของบริษัท โดยการกำหนด แผนงาน วิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนการประเมินผล มอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงานให้แก่ ทีมพัฒนาระบบ
ติดตาม และประเมินผลการทำงานอย่างต่อเนื่อง
2. ประสานงานให้ทุกฝ่ายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. จัดทำระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการดำเนินงานร่วมกับทุกฝ่าย
4. สรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ ให้แก่ลูกค้า
Managing Director
1.วางแผนงานของบริษัท โดยการกำหนดพันธกิจของบริษัท จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรคของบริษัท เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน วิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนการประเมินผล และควบคุมการทำงานร่วมกับฝ่ายต่างๆ ของบริษัท
2. มอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงานให้แก่ผู้จัดการฝ่ายต่างๆ
ติดตาม และประเมินผลการทำงานอย่างต่อเนื่อง
3. ประสานงานให้ทุกฝ่ายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
4. รับผิดชอบต่อการทำงานของทุกฝ่าย
5. เป็นประธานในที่ประชุมผู้บริหารทุกครั้ง และเป็นผู้ชี้ขาดในกรณีที่ในที่ประชุม
หาข้อยุติไม่ได้
6. จัดทำระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการดำเนินงานร่วมกับทุกฝ่าย
7. รายงานผลการดำเนินงานและความคืบหน้าเป็นระยะต่อคณะกรรมการโครงการฯ
8. สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทต่อคณะกรรมการโครงการฯ
General Manager and Human Resources
1.ประสานงานให้ทุกฝ่ายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.รับผิดชอบต่อการทำงานของทุกฝ่าย
3.สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท
4.ติดต่อกับหน่วยงานราชการ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
5.กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนางานบุคคลเพื่อ ให้บรรลุเป้าหมายบริษัท
Sales Manager and Consulting Expert
ผู้เชี่ยวชาญด้านให้คำปรึกษาและพัฒนาเวบไซต์หรือแอพลิเคชั่นของคุณให้มีประสิทธิภาพ และติดต่อกับหน่วยงานราชการ บริษัท ที่เกี่ยวข้อง
System Development Manager
Laravel, Phalcon, Codeignitor, Facebook API, RESTful API, Concept PHP, Mongo Redis
Head of System Analysis
วิเคราะห์ , ออกแบบ และจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาระบบ วางแผนการพัฒนา สร้าง Prototype Design และ Design documents จัดทำเอกสาร Test case คู่มือ และอื่นๆ