ลูกค้าของเรา

ลูกค้าของเรา


กรมการท่องเที่ยว

ระบบสารสนเทศ กรมการท่องเที่ยว เป็นระบบสำหรับการของใช้งานระบบต่าง ๆ ภายใน ของกรมการท่องเที่ยว ประกอบไปด้วยการทำงาน ดังนี้

- ระบบการจองห้องประชุม :: เป็นระบบสำหรับการขอรับบริการ และบริหารจัดการการขอใช้งานห้องประชุม
- ระบบจองรถส่วนกลาง :: เป็นระบบสำหรับการขอรับบริการ และบริหารจัดการการขอใช้งานจองรถส่วนกลาง
- ระบบแจ้งลาออนไลน์ :: เป็นระบบสำหรับแจ้งการลา ให้แก่ผู้บังคับบัญชา ทราบ และอนุมัติ/ไม่อนุมัติได้ สามารถเก็บประวัติการลาประเภทต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ได้
- ระบบบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ :: เป็นระบบสำหรับการขอรับบริการ และบริหารจัดการการขอใช้งานบริการแจ้งซ่อม
- ระบบใบรับรองการจ่ายเงินเดือน :: เป็นระบบบริหารจัดการข้อมูลการออกใบรับรองการจ่ายเงินเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่
- ระบบแผนงาน/งบประมาณ :: เป็นระบบสำหรับการยื่นคำขอ และบริหารจัดการแผนงาน/งบประมาณ
- ระบบสมาชิกเครือข่ายโดเมน :: เป็นระบบสำหรับการขอรับบริการ และบริหารจัดการการขอใช้งานเครือข่ายโดเมนของกรมการท่องเที่ยว

Showcase Image
Showcase Image

กรมปศุสัตว์

ระบบฐานข้อมูลโคนมเพื่อเพิ่มผลผลิตและพัฒนาสายพันธุ์ ระยะที่ 2 ประกอบไปด้วยการทำงาน ดังนี้

- ระบบเจ้าหน้าที่ผสมเทียม :: เป็นระบบจัดการ และแสดงข้อมูลประวัติกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับโค
- ระบบย้ายฝากตัวอ่อน :: เป็นระบบจัดการการเก็บตัวอ่อน แสดข้อมูลและ สืบค้นข้อมูลทะเบียนตัวอ่อนได้
- ระบบทะเบียน :: เป็นระบบจัดการ และแสดงข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ
- ระบบติดตามงานโครงการ :: เป็นระบบจัดการ และแสดงข้อมูลโคที่อยู่ภายใต้โครงการ
- ระบบรายงาน :: เป็นระบบแสดงข้อมูลรายงานต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในระบบ
- ระบบควบคุมดูแล :: เป็นระบบจัดการการตั้งค่าข้อมูลพื้นฐานภายในระบบ และการจัดการข้อมูลผู้เข้าใช้งาน และสิทธิ์การใช้งานของระบบ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เป็นเว็บไซต์ของสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่รวมรวมข้อมูลสถานประกอบการ ประเภทสปาเพื่อสุขภาพ Medical Spa นวดไทยเพื่อสุขภาพ พำนักระยะยาวเพื่อสุขภาพ และ Health Resort

Showcase Image
Showcase Image

กองบริหารการค้าข้าว กรมการค้าต่างประทศ

ระบบบริหารจัดการข้อมูลข้าว ประกอบไปด้วยการทำงาน ดังนี้

- ระบบจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน :: เป็นระบบจัดการข้อมูลผู้เข้าใช้งาน และสิทธิ์การใช้งานของระบบ
- ระบบข้อมูลพื้นฐาน :: เป็บระบบจัดการเป็นระบบจัดการข้อมูลผู้เข้าใช้งาน และสิทธิ์การใช้งานของระบบ
- ระบบขึ้นทะเบียนผู้ส่งออกข้าว :: เป็นระบบบริหารจัดการการขึ้นทะเบียนผู้ส่งออกข้าว เช่น ยื่นขอขึ้นทะเบียน ต่ออายุ และเปลี่ยนประเภทผู้ส่งออกข้าว
- ระบบส่งออกข้าว (EU) :: เป็นระบบบริหารจัดการการส่งออกข้าว (EU) เช่น การจัดสรร คืนส่วนจัดสรร และโอนส่วนจัดสรร เป็นต้น
- ระบบนำเข้าข้าว (WTO) :: เป็นระบบบริหารจัดการการนำเข้าข้าว (WTO) เช่น รายงานการนำเข้า ตรวจสอบรายงานการนำเข้าข้าว และสรุปสถิติการนำเข้าข้าว เป็นต้น
- ระบบแจ้งเตือนราคาข้าว :: เป็นระบบจัดการ และแสดงข้อมูลราคาข้าวประจำวัน
- ข้อมูลสถิติ :: เป็นระบบแสดงข้อมูลรายงานต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในระบบ

กรมสนันสุนนบริการสุขภาพ

ระบบสารสนเทศคลังความรู้ เป็นช่องทางสำคัญที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ ผลิตภัณฑ์ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้อย่างรวดเร็ว เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ประกอบไปด้วยการทำงานดังนี้
- ระบบประชาสัมพันธ์ :: เป็นระบบจัดการข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของกรมสนันสนุนบริการสุขภาพ
- การจัดการความรู้ :: เป็นระบบแสดงข้อมูลองค์ความรู้ ของกรมสนันสนุนบริการ
- งานวิจัย :: เป็นระบบแสดงข้อมูลงานวิจันต่าง ๆ ของกรมสนันสนุนบริการ
- วารสารวิชาการ :: เป็นระบบแสดงข้อมูลวารสารวิชาการ ของกรมสนันสนุนบริการ ที่ได้รับการตีพิมพ์
- รายงาน :: เป็นระบบแสดงข้อมูลรายการการเข้าชมเว็บไซต์ เช่น จำนวนผู้อ่านบทความ งานวิจัย และวารสารวิชาการ

Showcase Image